Statyba

Vikšriniai ir geležinkeliniai kranai

metalinis_konstrukcinis_angaras_metalo-gaminiai.ltVikšriniai kranai  dažniausiai naudojami montavimo darbams. Sie kranai pranašesni už kitus tuo, kad gali judėti bet ko­kiais keliais. Vikšriniai kranai esti dyzeliniai, elektriniai ir dyzeliniai elektriniai. Elektrinė pavara, maitinama iš elektros tinklo per lankstų kabelį, varžo krano manevringumą ir todėl tinka tik tada, kai kranas dirba konstrukcijų sandėliuose. Tinkamiausia montavimo krano, dažnai keičiančio savo padėtį, pavara yra dy­zelinė arba dyzelinė elektrinė.Vikšrinio krano strėlės siekis padidėja įtaisius gembelę su skrysčiais. Pail­ginus strėlę, krano keliamoji galia sumažėja. Kai yra gembelė, sunkesnius ele­mentus (santvaras, sijas) galima montuoti esant mažam siekiui (su strėlės kab­liu), o lengvus (plokštes, stoglangius, metalo konstrukcijos)—su gembelės kabliu; krano strėlės sie­kio keisti nereikia.Kai kurie vikšriniai kranai esti bokštiniai strėliniai; tai labai patogu statant daugiaaukščius pastatus. Šių kranų markėje rašomas indeksas BC (CKT-40BC CKr-50BC, CKr-63BC, CKr-100BC, CKr-160BC).

Geležinkeliniai kranai  dažniausiai naudojami cent­riniuose sandėliuose, komplektavimo bazėse ir konstrukcijų sandėliuose, rečiau montuoti.Geležinkelinio krano, dirbančio skersai bėgių, pastovumas mažesnis negu dir­bančio išilgai bėgių. Kad, dirbant skersai bėgių, krano atraminė bazė būtų dides­nė, ant jo nepasukamos platformos įtaisomas papildomas išstumiamų arba pa­sukamų sijų (autrigerių) pavidalo atraminis įtaisas. Krano pastovumas padi­dėja apkrovus nepasukamą platformą atsvarų. Montuojant kranu, strėlė pailgi­nama standarliniais įdėklais ir įtaisomi kabliai.Geležinkelinių kranų pranašumas yra jų geras manevringumas, didelis našu­mas ir galimumas greitai permesti iš vieno objekto į kitą prekiniu traukiniu. Trukumas — turi būti įrengiąs bėgių kelias.

Bokštiniai kranai

Bokštiniu kranu vadinamas mechanizmas, kurio darbinė strėlė pritvirtinta viršutinėje vertikaliai pastatyto bokšto dalyje. Pagal naudojamų strėlių tipą jie skirstomi į kranus su kilnojama sijine arba šarnyriškai sujungta strėle, pagal bokštų konstrukciją  į kranus su nepasukamu ir pasukamu bokštu. Kranai su pasukamuoju bokštu būna su apačioje arba viršuje pritvirtintu atsvarų. Atsva­rai pritaisomi nejudamai arba judamai. Pagal pastatymo būdą statybvietėje bokštiniai kranai skirstomi į savaeigius, stacionarius ir savikėlius (šliaužiančiuo­sius). Savaeigiai bokštiniai kranai dažniausai turi bėginę važiuoklę .

 

.     Bokštinių pristatomųjų ir savikėlio  (KlT-10) kranų techninės charakteristikos

 

Rodiklis KB-675 Kfi-573 Kn-io KH-16 KI’MOM
Keliamoji galia  t:
didžiausia 12,5 8 10 16 10
esant       didžiau-
siam   kablio   sie-
kiui 5,6 4 0 8 5
Strėlės siekis m 3,5.. .50 30.. .40 36 37 36
Kablio       pakėlimo 150 150 105 120 150
aukštis m
Greitis m/min:
krovinio     kėlimo 35…100 22.. .45 30.. .4,2 30.. .4,2 30.. .4,2
ir nuleidimo
vežimėlio judė- 4,8.. .36 25 23 23 23
rao strėle
Krano masė t 169 120,3 163 147,5 92,5

tvirtinamas prie statomo pastato. Jei reikia, pristatomuosius kranus galima per­tvarkyti j savikėlius, perkeliamus iš aukšto į aukštą kranų montavimo mecha­nizmais. Šių kranų strėlės yra sijinės.

 

Ožiniai kranai

          Ožiniais kranais montuojami neaukšti pastatai ir statiniai, kai darbų apimtis didelė (aukštakrosnių bunkerinės estakados, tiltai, statybinių kon­strukcijų sandėliai). Kranais su aukštai įtaisytu rygeliu montuojami gyvenamieji namai.Dviejų plokščių santvarų, viršuje ir apačioje sujungtų ryšiais. Jis gali būti su viena arba dviem gembėmis (KTK-SOIST) arba be jų. Kai kurių kranų rygeliai esti įtempti. Dažnai jų galuose būna montavimo strėlės. Ant rygelio viršaus yra bėgiai, kuriais juda krovinio vežimėlis. Kai kuriuose kranuose yra po du krovinio vežimėlius. Vežimėlio kraštuose yra dveji skrysčiai, ant kurių pakabinta tra­versa su kabliu kroviniui kelti.Skirtingai negu strėlinių kranų, kurių keliamoji galia priklauso nuo strėlės siekio, ožinių kranų keliamoji galia nekinta per visą rygelio ilgį. Ožiniai kranai juda bėgiais, varomi savosios eigos mechanizmų arba traukos gervių, įtaisytų kelio gale.